Dava, İcra ve İflas Takibi ve Uyuşmazlıkların Çözümü

Dava, İcra ve İflas Takibi ve Uyuşmazlıkların Çözümü

 • Alacaklarını tahsil edemeyen alacaklılarının borçlularına ofisimizin bütün modern yöntemleri kullanan icra departmanı kanalıyla ulaşılması ve alacakların tahsilatı
 • İcra-iflas takipleri ve haciz işlemleri ile
 • Çek, bono ve senet tahsili
 • Kiralanan taşınmazların tahliyesi
 • iflas talep edilmesi
 • İcra Müdürlükleri nezdinde takip açılması
 • İhtiyati haciz kararı alınması
 • İtirazın iptali
 • İtirazın kaldırılması davaları
 • Menfi tespit davası
 • İstihkak davası