Galata Hukuk

About Galata Hukuk

This author has not yet filled in any details.
So far Galata Hukuk has created 8 blog entries.
1409, 2015

Evlilik Birliğinin Sarsılması Nedeniyle Boşanma

Ülkemizde boşanma davalarına sıklıkla konu olan boşanma talebi, Genel Boşanma Sebeplerinden olan Evlilik Birliğinin Sarsılması ( Şiddetli Geçimsizlik ) sebebine dayanmaktadır.
Medeni Kanunun 166. Maddesince;
“Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendinden beklenemeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.
Yukarıdaki fıkrada belirtilen hallerde, davacının kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır. Bununla […]

809, 2015

İşçinin Kıdemi ve Kıdem Tazminatı

a) Kıdem Süresinin Başlangıcı
İşçinin kıdem süresinin hesaplanmasında dikkate alınması gereken başlangıç tarihi İş Kanununun 14. Maddesinin 1. Fıkrasında belirtildiği üzere işçinin işe fiilen başladığı tarihtir. İşverenin işçiyi fiilen işe başlatmış olduğu tarihten itibaren işçinin kıdem süresi işlemeye başlar.
İşçinin kıdem süresinin sonu da iş akdinin neticelendiği tarihtir. Bu hususta işçi ve işveren arasında bildirim süreleri dikkate […]

2908, 2015

İşçinin Fazla Mesai Alacakları

Fazla çalışmalar ve fazla sürelerle çalışmalar İş Kanununun 41 ve 43. Maddelerinde düzenlenmiştir. İş Kanununun 41. Maddesinin ilk iki fıkrasına göre “ fazla çalışma, kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırk beş saati aşan çalışmalardır….her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir” denilmektedir.
Buna karşılık […]

1408, 2015

İşe İade Davalarında İş Güvencesi Kapsamında Dikkate Alınması Gereken Hususlar

İşçinin İş Güvencesi Kapsamında Değerlendirilmesinin Tespitinde Aynı İş Kolundaki İşyerlerinde Çalışan İşçilerin Dikkate Alınması Gerektiği
4857 Sayılı İş Kanununda otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde çalışan işçilerin iş güvencesi hükümlerinden yararlanması öngörülmüştür. 18. maddeyle bir işverenin ayın iş kolunda birden fazla işyeri varsa, işyerinde çalışan işçi sayısının tespitinde bu yerlerdeki toplam işçi sayısının dikkate […]

108, 2015

Kira Sözleşmesi Düzenlerken Dikkat Edilecek Hususlar

Kiraya Verenin ve/veya Kiracının çeşitli nedenlerle oluşabilecek mağduriyetlerinin olmaması veya en düşük oranda olmasını sağlamak için Kira Sözleşmesinin ayrıntılı ve doğru şekilde düzenlenmesi büyük önem taşımaktadır.
Bu nedenle Kira Sözleşmesi düzenlerken tarafların dikkat edilmesi gereken önemli noktalar bulunmaktadır.
Bunlardan bazıları şunlardır;
İlgili sözleşmede Kiraya Verenin ve Kiracının adı soyadı, T.C. Kimlik Numarası, adresleri gibi ana unsurlar doğru bir […]

2007, 2015

Kira Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi

Kiraya Verenden Kaynaklanan Nedenlerle Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi
Kiraya verenin kira sözleşmesini feshedebilmesi Türk Borçlar Kanununda “Tahliye Sebebi” hususlarını düzenler 350, 351 ve 352 maddeleri ile açıklanmıştır. Nitekim; ilgili hususlar “ Kiraya verenden kaynaklanan sebeplerle” ve “Kiracıdan Kaynaklanan sebeplerle” alt başlıkları ile ”kira sözleşmesini dava yoluyla sona erdirme sebepleri” olarak ifade edilmiştir.
TBK m.350- Kiraya veren kira […]

106, 2015

Mirasın Hükmi Reddi

Miras, mirasbırakanın ölümü neticesi yasal ve atanmış mirasçılara külli halefiyet ilkesi doğrultusunda bütünüyle geçmiş sayılır. Mirasçılar hukuk sistemimiz gereği mirasçılık sıfatını kazanmış olmakla, mirasbırakanın borçlarından da kişisel olarak sınırsız bir şekilde sorumlu tutulmaktadırlar. İşbu hususun sakıncalı sonuçlarının önlenmesi adına TMK 605 ile 618 maddeleri arasında mirasın reddi düzenlenmiştir.
TMK m. 605 hükmü mirasın reddini düzenlemekte olup; […]

404, 2015

Ücretinin Ödenmemesi Halinde İşçinin Hakları

İşveren tarafından işçinin ücretinin zamanında/hiç ödenmemesi veya eksik ödenmesi her dönemde sıklıkla karşılaşılan bir hukuki uyuşmazlıktır. Ücret ayni ve nakdi ücret niteliğindeki tüm ödemeleri kapsamakta olup, İş Kanununun 32. Maddesine göre “ücret alacaklarında zamanaşımı süresi 5 yıldır”. 5 yıllık zaman aşımı iş akdinin sona ermesinden itibaren değil, ücret alacağın muaccel olduğu andan itibaren işlemeye başlar. […]