İşveren tarafından işçinin ücretinin zamanında/hiç ödenmemesi veya eksik ödenmesi her dönemde sıklıkla karşılaşılan bir hukuki uyuşmazlıktır. Ücret ayni ve nakdi ücret niteliğindeki tüm ödemeleri kapsamakta olup, İş Kanununun 32. Maddesine göre “ücret alacaklarında zamanaşımı süresi 5 yıldır”. 5 yıllık zaman aşımı iş akdinin sona ermesinden itibaren değil, ücret alacağın muaccel olduğu andan itibaren işlemeye başlar. Buna karşılık, ihbar tazminatı, kıdem tazminatı gibi tüm tazminat alacakları Borçlar Kanununun 146. Maddesindeki 10 yıllık genel zamanaşımına tabidir.

Ücretinin ödenmemesi durumunda işçinin hukuki hakları mevcuttur.

Ücretinin ödenmemesi durumunda işçi, zamanaşımı süresi içinde ücretinin faiziyle ödenmesi için dava açabilir. İş Kanununun 34. Maddesine göre süresinde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz uygulanır. İşçinin ücretinin ödenmemesi İş Kanununun 24. Maddesine göre haklı neden sayılır ve işçi, iş akdini haklı nedenle feshedebilir. Bu durumda işçinin ücreti ve kanundan ve sözleşmeden doğan para ve parayla ölçülebilen tüm menfaatleri ödenir ve işçi işyerinde 1 yıldan fazla çalışmışsa kıdem tazminatına da hak kazanır.

İşçi, ücretinin ödenmesi için çalışmaktan kaçınma hakkını kullanabilir. İş Kanununun 34. Maddesi uyarınca “ Ücreti ödeme gününden itibaren 20 gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. … Bu işçilerin bu nedenle iş akitleri çalışmadıkları için feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz, bu işler başkalarına yaptırılamaz”. İlgili hükümden de anlaşılacağı üzere işçinin bu hakkını kullanabilmesi için; ödenmesi gereken ücret alacağının bulunması, işverenin ödeme gününden itibaren 20 gün içinde işçinin ücretini tamamen veya kısmen ödememiş olması ve ücretin ödenmemesinin bir mücbir sebebe dayanmaması gerekmektedir.