Vekaletname Noterde düzenlenir.

Yurt dışındaki Türk vatandaşları ya da yabancılar T.C. Konsolosluklarında vekaletname düzenleyebilirler.

GENEL VEKALETNAME

Bulunması Gereken Özel Yetkiler:
Tüm vekaletlerin ahzu kabz, sulh olma, hâkimleri red, davanın tamamını ıslah etme, yemin teklif etme, yemini kabul, iade ve red, haczi kaldırma, iflas isteme, tahkim ve hakem sözleşmesi yapma, konkordato veya sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması teklifinde bulunma ve bunlara muvafakat etme, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurma, davadan ve kanun yollarından feragat, karşı tarafı ibra ve davasını kabul etme, yargılamanın iadesi yoluna gitme, hakimlerin fiilleri sebebiyle devlet aleyhine tazminat davası açma, başkalarını tevkil, teşrik ve azle, birlikte veya ayrı ayrı vekaleti ifa yetkilerini içermesi gerekmektedir.

Gerekli Belgeler:

Özel kişilerin noterde vekaletname düzenlerken nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ya da pasaportlarını ibraz etmeleri gerekmektedir.

Tüzel kişiler adına düzenlenecek vekaletnamelerde nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ya da pasaport ile imza sirküleri ve yetki belgesinin ibrazı gerekmektedir.

Vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin vergi numaralarını bildirmeleri zorunludur.

ÖZEL VEKALETNAME

Boşanma davaları, İntikal işlemleri, Taşınmazlarla ilgili yetkiler, Tanıma ve Tenfiz davaları özel vekaletname gerektiren davalardandır. Bu davalar için özel vekaletname düzenlenmesi gerektiğinden notere gidildiğinde vekaletin ne için kullanılacağının mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.

Bulunması Gereken Özel Yetkiler:

Özel Vekaletlerde genel vekaletnamede bulunması gereken özel yetkilerin yanı sıra yapılacak işlemlere ve davaya göre gerekli özel yetkilerin de verilmesi gerekmektedir.

Gerekli Belgeler:

Özel kişilerin noterde vekaletname düzenlerken nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ya da pasaportlarını ibraz etmeleri ve iki adet fotoğraf gerekmektedir.